Vriend worden

De Remonstranten kennen leden, vrienden en in Alkmaar ook belangstellenden.

Daarnaast zijn er landelijke vrienden. Deze zijn niet aangesloten bij een plaatselijke gemeente.

U kunt zich aanmelden als vriend of belangstellende bij één van de kerkenraadsleden of bij de predikant. U kunt zich ook aanmelden door een e-mail te sturen aan:  alkmaar.remonstranten@gmail.com.

Landelijk kunt u vriend worden via de landelijke website van de Remonstranten.

Van oudsher kennen de Remonstranten alleen leden. Zij hebben binnen een gemeente belijdenis gedaan of zij hebben de beginselverklaring onderschreven. Daarmee zijn zij lid van een gemeente geworden en dragen alle rechten en plichten die het gemeenteleven van de leden vraagt.
Sinds enige tijd geleden is het ook mogelijk om vriend van de Remonstranten te worden. Daarvoor zijn twee redenen. Meer en meer vinden mensen het moeilijk om nadrukkelijk uiting te geven aan hun geloof. Maar zij voelen zich wel thuis bij het gedachtegoed, de sfeer en de omgeving van een Remonstrantse gemeenschap. Daarnaast zijn er leden van andere kerken die actief in het leven van een Remonstrantse gemeente meedoen, maar die het lidmaatschap van hun andere kerk niet willen opgeven. Voor hen is de mogelijkheid gecreëerd om vriend te worden. Leden en vrienden kennen dezelfde rechten en plichten. In bestuurlijk opzicht wordt geen onderscheid gemaakt.

Daarnaast kent Alkmaar belangstellenden. Zij ontvangen het maandblad en worden van de activiteiten van de gemeente op de hoogte gehouden.