Beleidsplan

Het is weer enige jaren geleden dat voor de gemeente een beleidsplan is opgesteld. Sindsdien heeft de gemeente het zonder gesteld. Dit is haar niet slecht bekomen. Kansen en mogelijkheden doen zich vaak onverwacht voor. Ze kunnen niet gepland worden. Een open ontvankelijke houding is van veel meer gewicht dan de mooiste plannen. Het is van belang niet in te slapen, gastvrij te zijn, diversiteit te omhelzen. Kortom in het heden te staan. Je elkaar de vraag stellen, wat ontbreekt ons en daarmee als dit nodig is aan het werk te gaan. En vooral dat wat je samenbrengt en wat je tot gemeente maakt tot thema te maken in het gesprek. De tijd daaraan besteed levert meer op dan het opstellen van welk beleidsplan ook.

 Beleidsplan 2012 – 2017

 Remonstrantse Gemeente Alkmaar
Inleiding

In de afgelopen periode is op uitnodiging van de kerkenraad een aantal gemeenteleden in totaal 4 keer bijeengekomen om samen met de kerkenraad na te denken over de toekomst van onze Remonstrantse Gemeente Alkmaar.

Aan deze werkgroep werd deelgenomen door: Frits van der Blij, Thea Cleton, Liesbeth van Iterson Scholten, Leontine Kaptein, Jebby Lawant, Jacques van der Plaat en Pauline van Veen.

Er waren een aantal stukken voorhanden waar we mede onze inspiratie uit konden halen, te weten:

–     Brochure en ander materiaal n.a.v. de Remonstrantse Beraadsdagen.

–     Aantekeningen van de lezing over dit onderwerp in Hoorn door ds. Greteke de Vries.

–     Tips voor kerkenraden en predikanten’ van de Broederschap..

–     De ‘Nota Toekomst’ van een eerdere werkgroep.

Op de volgende bladzijden kunt u lezen welke onderwerpen aan de orde zijn geweest,  welke stappen inmiddels zijn gezet en welke punten nog nader uitgewerkt moeten worden.

Wat gaat er goed?

We zijn begonnen met een inventarisatie te maken van wat in de gemeente goed loopt en waar we heel blij mee zijn:

–     Ons kerkblad ‘Flitsen uit het Fnidsen’

–     Het gemeenschappelijk Jaarprogramma, samen met de Doopsgezinden

–     De Voorjaarsserie, de jaarlijkse serie van 3 zaterdagochtend lezingen

–     Twee goed lopende gespreksgroepen

–     Kerkbezoek, meestal tussen de 20 – 25 aanwezigen

–     Gastorganisten en gastpredikanten, die graag komen

–     De ‘Praatkoffie’, ca. 1x per 3 maand na afloop van de dienst

–     De grote belangstelling voor gezamenlijke activiteiten (adventsmaaltijd, buitendag)

–     Veel mensen doen veel

–     Een redelijk stabiel ledenaantal

–     Gezonde financiële situatie

Wat kan verbeterd worden en waar liggen knelpunten?

Om een werkplan te kunnen maken voor de komende 5 jaar is het van belang te inventariseren wat verbeterd kan worden en waar knelpunten liggen.

Wij kwamen tot de volgende punten:

 1. Parkeerproblematiek en het vervoer naar de kerk

De parkeerproblematiek rond het kerkgebouw blijft aanwezig, de ingebruikname van de Schelphoek parkeergarage is wel een duidelijke verbetering. Aan de loopafstand van 5 a 10 min. valt weinig te veranderen.

Wel kan er enige hulp en coördinatie geboden worden bij het vervoer naar de kerk.

De kerkenraad neemt dit punt op in haar nota Ouderenbeleid. Deze nota zal aan dit werkplan als bijlage worden toegevoegd (zie bijlage 1).

 1. Vernieuwingen, m.n. in de zondagse dienst

Voor veel oudere leden is het ‘oude’ hun dierbaar.

Jongeren willen nog wel eens wat ‘vernieuwen’. Voor beide zal er ruimte moeten zijn en is het noodzakelijk dat er respect is voor elkaars grondhouding.

Iedere verandering zal voorgelegd worden aan de gemeente gedurende een zogeheten ‘Praatkoffie’, waar volop ruimte wordt gegeven om met elkaar te discussiëren. Daaraan voorafgaand zal de predikant het onderwerp toelichten in ‘Flitsen uit het Fnidsen.

We zijn aan de slag gegaan met de Liturgie, die in verschillende onderwerpen zal worden opgesplitst. Er is reeds een ad-hoc liturgiecommissie waarin participeren Thea Cleton, Leontine Kaptein, Pieter Korbee en Pauline van Veen.

 1. Ledental

Op dit moment is, na een daling in de afgelopen jaren, het ledental nu redelijk stabiel. Er is nieuwe aanwas, maar er zijn ook mensen die wegvallen. Het is daarom noodzakelijk dat er steeds weer nieuwe mensen bijkomen. We willen de eigen groep vast blijven houden, dat is onze vaste kern.

Tegelijkertijd zouden we ons moeten richten op de groep 35 – 50 jaar, maar ook de 50 plussers niet vergeten.

In het jubileumjaar 2009 hebben wij ons in ieder geval goed geprofileerd in Alkmaar. Het hele jubileum jaarprogramma was daarop gebaseerd. Het is ook de bedoeling dat ieder najaar weer een cursus Remonstrantica zal worden gegeven, dit is ondertussen gerealiseerd.

Er zijn plannen voor een ‘buurt-opendag’ en om extra aandacht te geven aan onze vaste huurders. Dan kunnen we ons kerkje laten zien en laten horen waar we als Remonstranten voor staan.

We merken dat de belangstelling voor de Voorjaarsserie steeds groter wordt en juist ook mensen van buitenaf aantrekt. Datzelfde geldt voor de cursussen die aangeboden worden in het Jaarprogramma.

We vinden het belangrijk ons open te stellen naar de samenleving toe. PR is hier het sleutelwoord. En dat brengt ons op een knelpunt: het vinden van mensen die zich met de PR willen bezighouden.

 1. Pastoraat

Enige jaren geleden is het officiële contactledenwerk binnen onze gemeente ter ziele gegaan. Gelukkig zijn er veel contacten onderling. De kerkenraad heeft dit in kaart gebracht en er is een zogeheten ‘buddy-systeem’ ontwikkeld. Dit houdt in dat we allemaal een beetje op elkaar passen, maar dat de predikant natuurlijk altijd bereikbaar is en bereid is de leden te bezoeken. Door verloop binnen de groep beschikbare buddies zal dit systeem vernieuwd moeten worden. Dit zal deel uitmaken van de nota ‘Ouderenwerk’ (zie bijlage 1).

Voor het uitvoeren van dit beleid heeft de kerkenraad een gift ontvangen.

5. Jong volwassenen

Er is geopperd om een specifieke groep – jong volwassenen met kinderen – proberen bij de kerk te betrekken. Deze aandacht voor geloof/zingeving voor jonge gezinnen vergt nadere uitwerking door een werkgroep, die tevens nieuwe initiatieven zou kunnen ontwikkelen voor de jeugd.

Dit onderwerp blijft een punt van aandacht.

Waar willen we over 5 jaar zijn?

 1. In ons kerkje in het Fnidsen.
 2. Met hetzelfde aantal leden/vrienden/belangstellenden als in 2012.
 3. Een “platform van bezinning” zijn, een aantrekkelijke kerk voor nog niet of niet-meer kerkelijk betrokkenen, voor mensen die zich niet in kerkelijke structuren willen vastleggen. Niet een bolwerk, maar een netwerk. Ruimdenkend en blijmoedig. Een veilig thuis/leerhuis voor de hedendaagse mens. Of, zoals ds. Heine Siebrand het eens verwoordde in AdRem: “een vrijzinnig centrum (zijn) waar de polsslag van de tijd – actueel geloven –  hoorbaar wordt”.
 4. Meer aan PR doen: een PR-commissie instellen, die o.m. de gemeentegidsen van onze regio controleert op vermelding van de Remonstrantse Gemeente Alkmaar, goed contact onderhoudt met de redactie van de Spiritpagina van de Alkmaarse krant, e.d.
 5. Een webmaster zoeken die onze eigen website (www.remonstranten.org/alkmaar) beheert en actueel houdt.
 6. Een kinderkerstviering op kerstavond organiseren, ook voor buurtkinderen.

Wat gaan we doen?

Op korte termijn:

 1. In het Jaarboekje gaan we voornamen en e-mail adressen opnemen en foto’s van onze leden, vrienden en belangstellenden.
 2. Vlaggen met het Remonstranten logo aanschaffen en bij kerkdiensten en de kaasmarkt uithangen.
 3. Bezoekers in de kerk verwelkomen en begroeten met het geven van een hand door het kerkenraadslid dat A-dienst heeft.
 4. De kerkenraad zit altijd (zichtbaar) op de voorste rij in de kerk.
 5. Bij bepaalde activiteiten/evenementen zullen kerkenraadsleden badges dragen.
 6. De toegankelijkheid van het gebouw verbeteren m.n. de opstap vanuit het gangetje naar de kerkzaal.
 7. (Voor)lees- en knutselmateriaal aanleggen voor meegenomen kinderen op de zondagmorgen en een moderne kinderbijbel aanschaffen.

Op wat langere termijn:

 1. Jaarlijks een Paasontbijt organiseren (Leontine Kaptein heeft zich hier voor aangemeld)
 2. Proberen een Kinderkerstfeest te herintroduceren.
 3. Eén zondag van de maand een ‘leerplek’ zijn, bijv. met een Praatkoffie of een film, bij voorkeur de 2e zondag van de maand (kerkenraad en predikant).
 4. Werkgroepen instellen met een specifieke opdracht voor een beperkte periode (bijv. PR)
 5. Een beamer + scherm aanschaffen.
 6. Jaarlijkse evaluatie van het Werkplan 2012-2017.

Alkmaar/Heiloo, februari 2012

Bijlage 1   Nota Ouderenzorg

Sinds enige jaren is binnen onze gemeente niet echt sprake meer van contactledenwerk, alhoewel er wel vele onderlinge contacten plaats vinden, bijvoorbeeld in de kringen en de werkgroepen. Enkele gemeenteleden leggen ook bezoekjes af.

Toch meende de kerkenraad dat het goed zou zijn om in kaart te brengen wie wie bezoekt, opdat niemand vergeten wordt.

De eerste stap die we hebben gezet is het opzetten van een soort ‘buddy-systeem’ waarbij we een aantal mensen aan elkaar hebben gekoppeld. De ‘buddies’ hebben het ‘Werkschrift voor Contactleden’ van de Broederschap ontvangen. Ook worden zij in staat gesteld om de door de Broederschap georganiseerde regionale contactledendagen te bezoeken. Door verloop en veroudering binnen de groep buddies moet dit systeem herzien worden.

Wie een attentie wil brengen, zoals een bloemetje, wordt gestimuleerd dit zeker te doen. Dit kan vervolgens worden gedeclareerd bij de penningmeester.

Ook hebben vele oudere gemeenteleden geen middel van vervoer (meer) om de diensten op zondag bij te wonen of anderszins actief deel te nemen aan kerkelijke activiteiten.

De kerkenraad wil proberen ook hiervoor een oplossing aan te dragen. In de Flitsen worden voor hulp bij vervoer Thea Cleton en Evert Schötker genoemd. Zij zijn bereid mensen te halen en te brengen op de zondagmorgen en zijn in het bezit van een lijstje van reserve chauffeurs. Dan zijn er nog enkele leden die af en toe iemand meenemen. We hebben in ieder geval besloten dat de ophaaldienst en een ieder die vervoer verzorgt voor kerkelijke activiteiten een financiële vergoeding kan declareren van € 0,28 per kilometer plus parkeergeld. Zij kunnen dus ook parkeren in de parkeergarage. Ook leden die gebruik maken van een taxi kunnen de kosten declareren (daarbij mag óók gebruik gemaakt worden van een ‘gewone’ taxi; dit omdat de taxi’s voor ouderenvervoer soms zo lang op zich laten wachten). Voor een declaratieformulier zal worden gezorgd.

Gemeenteleden zijn in Flitsen opgeroepen om deze kosten ook vooral te declareren. Zo kunnen we een overzicht krijgen van wat de werkelijke kosten zijn. Deze kunnen dan betaald worden van de anonieme gift, speciaal bedoeld voor ‘Ouderenwerk’, die we in 2007 hebben ontvangen.

Dan willen we dit jaar ook de toegankelijkheid van de kerkzaal verbeteren de hoge opstap in het gangetje vanuit de Tuinkamer is voor menig gemeentelid een obstakel. Zie hiervoor ook het algemeen Werkplan.

De stoelen in de Tuinkamer zijn vervangen. De oude stoelen werden als zeer comfortabel ervaren, maar waren dusdanig beschadigd dat vervanging wenselijk was. Het plan om stoelkussentjes beschikbaar te hebben voor op de stoelen in de kerkzaal is reeds gerealiseerd.

Het is de bedoeling dat ook deze nota gaandeweg zal worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Alkmaar/Heiloo, februari 2012