ANBI gegevens en jaarverslag 2022

ANBI-gegevens 2022 en jaarverslag

Algemene gegevens, jaarverslag 2022 en ANBI 2022

A. Algemene gegevens 

Naam ANBI: Remonstrantse Gemeente Alkmaar
Telefoonnummer:072-5112307
RSIN/Fiscaal nummer: 809613001
KvK-nummer75759772
Website adres: www.alkmaar.remonstranten.nl 
E-mail: pieterburen@planet.nl
Adres: Fnidsen 33-37
Postcode: 1811 ND
Plaats: Alkmaar
Postadres: Fnidsen 35
Postcode: 1811 ND
Plaats: Alkmaar

De Remonstrantse gemeente te Alkmaar is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap. 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. 

Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd. 

De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk. Zie ook: https://www.remonstranten.nl/anbi/

De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse gemeente te Alkmaar.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 5 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De predikant maakt deel uit van de kerkenraad. 

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijke beleid vaststelt. De kerkenraad legt verantwoording af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en vrienden.

C. Doelstelling/visie

De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1, grondslagen staat het aldus beschreven. 

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Remonstrantse Broederschap kunt u vinden via deze link: https://www.remonstranten.nl/anbi/

Op de website alkmaar.remonstranten.nl/beleidsplan vindt u het beleidsplan 2013-2017 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘traktementsregeling voor predikanten’. 

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, volgt de Remonstrantse Broederschap de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling  Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten   

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de gemeente. De taak van de kerkenraad is de behartiging van het kerkelijk leven en van alle overige belangen van de gemeente. De kerkenraad bepaalt het beleid, daarin bijgestaan door de predikant, en ziet toe dat de predikant zich op behoorlijke wijze van zijn taak kwijt, beslist in alle zaken van bestuur en beheer en oefent toezicht uit op het beleid van de diaconie en van andere commissies.

Jaarverslag 2022 Remonstrantse Gemeente Alkmaar

Ter inleiding

Gelukkig kon na de ‘corona-jaren’ het kerkenwerk in 2022 voluit ter hand worden genomen. Predikant Gerdienke Ubels stond al lange tijd in de startblokken om met nieuw elan aan de slag te kunnen. Het eerste waar de kerkenraad zich op richtte was het opstellen van een beleidsplan voor de jaren 2022 – 2027. In juni kon dit aan de gemeente tijdens een lentelunch worden voorgelegd, waarop ieder zich voor een bepaalde activiteit of werkgroep kon aanmelden. Onze gemeente is in 2022 wat ledenaantal betreft per saldo hetzelfde gebleven. 

Beleid

De kerkenraad heeft zich intensief beziggehouden met het uitstippelen van haar beleid voor de komende jaren. Zij koos er voor om voortaan te werken volgens het model Kerkenraad met werkgroepen. Taak en doelstelling zijn na de samenstelling hiervan door de werkgroepen zelf ingevuld, alsmede het aangeven hoe met name de betreffende doelstelling te bereiken. Een en ander resulteerde in de samenstelling van het werkplan ‘Werk in uitvoering’, onder het motto ‘De toekomst tegemoet’. Doel van dit alles en voor alle werkgroepen leidend is om als gemeente een ontmoetingsplek te creëren waar ieder zich kan bezinnen op vragen betreffende geloof en leven. Belangrijk daarbij is het open (willen) staan voor wat er in de maatschappij gebeurt.

Vieren

Voortgezet in het verslagjaar zijn de zogenaamde ‘Op Adem Komen-vieringen’. Deze diensten met een meditatief karakter, ondersteund door een koor, hebben een ‘open’ karakter. Open, omdat zij ook bezocht en geleid worden door resp. gemeenteleden en voorgangers uit andere kerken en denominaties. De wekelijkse Stiltemeditatie, beurtelings onder leiding van de predikant en gekwalificeerde vrijwilligers trok steeds meer bezoekers, ook van buiten de eigen gemeente. Dat gold ook voor het open Preekcafé, geleid door de predikant, waarbij door middel van teksten en informatie wordt ingespeeld op de komende zondagse eredienst.

Programma

Er zijn in de gemeente twee gesprekskringen gevormd, namelijk ‘Onderweg’ en ‘Van luisteren naar doen?’ De eerste kring las en besprak een of meerdere boeken. In het verslagjaar waren dit de boeken ‘Parabels’ en  – aansluitend bij het landelijke jaarthema ‘Vele talen, in alles de liefde’. 

De tweede gesprekskring richtte zich op maatschappelijke thema’s als zorg (in de toekomst), klimaat(verandering) en levenshouding, vergeving en democratie. Wat de grootte en samenstelling van beide kringen betreft een vrij constante groep van alleen gemeenteleden dat van het aanbod gebruik heeft gemaakt.

De jaarlijkse lezingencyclus – de zogenaamde Voorjaarsserie – met landelijk bekende sprekers kon dit jaar gelukkig doorgang vinden en mocht zich opnieuw verheugen in een groeiende belangstelling, ook van niet-gemeenteleden. Gekozen werd voor het thema ‘Lef om met lege handen te staan’,  Marjoleine de Vos en Pieter Korbee gaven in hun lezing hierop hun visie. 

Contactledenwerk

Het omzien naar elkaar vond in eerste instantie plaats in de ontmoeting tussen gemeenteleden, op allerlei momenten. Zo is het koffiedrinken na de zondagse kerkdienst een essentiële plek en gelegenheid waar ontmoeting plaats kan vinden. Verder vonden gerichte bezoeken plaats door pastorale vrijwilligers (contactleden) aan gemeenteleden in bijzondere omstandigheden (ziekte, eenzaamheid, jubileum, verjaardag). Deze contactleden vervulden desgewenst ook een signaleerfunctie voor predikant en/of kerkenraad. 

Diaconie

Sinds we in de gemeente werken in een nieuwe structuur van Kerkenraad met werkgroepen is er sprake van eigen diaconaal werk dat plaatsvindt vanuit de werkgroep diaconaat. Om daarmee direct uiting te kunnen geven aan wat in de visie van de gemeente is geformuleerd , namelijk open staan voor de samenleving – ook dichtbij! – voor haar noden. Allereerst is daarbij gekeken naar de (collecte) doelen die vanuit onze gemeente worden ondersteund. Daar is meer de nadruk komen te liggen op (diaconale) doelen dichtbij.

Samenwerken

Sinds 2004 werken Doopsgezind, Luthers en Remonstrants Alkmaar samen in de jaarlijkse gemeenschappelijke Oogstdienst die beurtelings plaatsvindt in een van de kerken. Predikanten van genoemde kerken ontmoetten elkaar op regulaire basis. De oogstdienst in 2022 vond op 9 oktober plaats in de Doopsgezinde kerk, predikanten van beide gemeenten gingen in deze dienst voor.

Oecumene 

Vanuit de Alkmaarse Raad van Kerken waarin ook onze gemeente is vertegenwoordigd, vonden allerhande initiatieven plaats waarbij nagenoeg alle kerken en denominaties samenwerken. Te noemen zijn in dit verband de jaarlijkse paasactie (hierbij gaan door de gezamenlijke kerken gefinancierde supermarktbonnen naar mensen die dit goed kunnen gebruiken) en de Feestweek van de Oecumene, in de week na Pinksteren. Met onder meer zangavonden en aan het eind een oecumenische viering. De Remonstrantse gemeente maakt ook deel uit van de door de burgerlijke overheid opgezet plan ‘Wat te doen als er in onze gemeente een ramp gebeurd?’

Op de eerste zondag van Advent wisselen de kerken in Alkmaar sinds vele jaren Adventsgroeten uit. Dat gebeurde ook weer afgelopen jaar. 

Communicatie

Vanuit de werkgroep Communicatie probeerde de Remonstrantse gemeente alle voorkomende middelen in te zetten om informatie te geven over wat hen beweegt en wat er valt te melden, zoals de website die regelmatig werd bezocht, het gemeenteblad ‘Flitsen uit het Fnidsen’ (dit blad werd op verzoek aan een 15-tal adressen ook digitaal verstuurd; er verscheen acht maal een ‘Flitsen’). Ook was de gemeente actief op Face-book, werden van tijd persberichten verzonden aan plaatselijke en regionale bladen. Wekelijks werd de liturgie voor de komende zondag digitaal verspreid onder alle gemeenteleden, zodat ieder die dat wil de dienst van zondag middels een livestream –  via Kerkomroep – kon volgen.

Gebouw

De Remonstrantse gemeente beschikt over een eigen, eeuwenoude schuilkerk (bouwjaar 1659) in de binnenstad van Alkmaar. Zeer regelmatig vonden in het gebouw gemeenteactiviteiten plaats, naast de zondagse erediensten. Ook mensen of instanties van buiten wisten steeds meer het gebouw te vinden voor hun activiteiten. Zo vonden regelmatig concerten plaats, was er af en toe een uitvaart of een huwelijkssluiting, waren er theateroptredens e.d. Tijdens het ‘kaasmarktseizoen’ kon de kerk weer opengesteld worden voor bezoekers. Het gebouw valt onder Monumentenzorg, wordt uitstekend onderhouden en, gezien de te verwachten hoge energiekosten,  zoveel mogelijk (extra) geïsoleerd. 

Toekomst

De gemeente hoopt gaandeweg meer werk te kunnen maken van het streven, zoals verwoord in de beleidsvisie, open te staan voor de samenleving met hart en oog voor de wereld, dichtbij en veraf,  en haar noden en tegelijkertijd een ontmoetingsplek voor bezinning op eigentijdse geloofs- en levensvragen. Over vijf jaar hoopt de gemeente nog wat gegroeid te zijn, met een nog beter en intensiever gebruik door derden van de gebouwen.

Een punt van zorg is het feit dat de gemiddelde leeftijd van de gemeenteleden hoger wordt en er nauwelijks aanwas van jongere mensen is en ook dat het steeds moeilijker zal worden voldoende vrijwilligers te vinden om alle taken te kunnen blijven uitvoeren.

Freek van der Veen

secretaris

Begroting 2023

Baten

Het aantal leden en vrienden bleef per saldo gelijk met 84.

Voor de begroting worden opbrengsten zoals gebruikelijk voorzichtig geraamd.

De huur van de woning Fnidsen 39 is verhoogd met 2,3%.  Onder rente en dividenden is rekening gehouden met het rendement op het belegde vermogen.

Lasten 

De lasten worden in 2023 gedomineerd door de exorbitante stijging van de energiekosten. Ons vaste contract via  “Energie voor Kerken” eindigde per 31 december 2022. Ons maandelijkse voorschot voor 2023 is verviervoudigd. Op jaarbasis een verhoging met ruim €  12.500.

Teneinde het gasverbruik te reduceren heeft de kerkenraad de mogelijkheden onderzocht om de kerk (rijksmonument)  te isoleren. De mogelijkheden hiertoe zijn besproken met de adviseur van de afdeling Erfgoed van de gemeente Alkmaar. Het betreft vooreerst drie maatregelen: scharnierende achterzetramen op de 1e verdieping, een ademende houtvezel deken over de drie tongewelven en het tocht vrijmaken van drie buitendeuren. Hiervoor is een offerte gevraagd aan Pronk Restauratie BV uit  Warmenhuizen, die de kerk 12 jaar geleden gerestaureerd heeft.

In deze begroting is geen rekening gehouden met aan te vragen subsidies (teruggave energiebelasting, teruggave dividendbelasting), c.q. nog te ontvangen SIM onderhoudssubsidie. 

 Daar de gemeente in 2023 een nieuwe predikant zoekt kunnen tijdelijk wegvallende traktementskosten het resultaat 2023 verbeteren. 

Toelichting Baten en Lasten 

Baten

In het eerste kwartaal van 2022  kwam er stapsgewijs een einde aan de corona-beperkingen van de overheid en konden wij onze activiteiten weer normaal ontplooien. Ook de verhuur, een belangrijke inkomstenpijler, kwam weer op gang. De collecte-ontvangsten, die geruime tijd overwegend via bank-overschrijvingen plaats vonden, werden weer in toenemende mate uit collectes tijdens diensten ontvangen.

De bijdragen van leden en vrienden, onze belangrijkste inkomstenbron, lagen ook in 2022 op een goed niveau. 

In 2022 ontvingen wij de laatste tranche van de BRIM subsidie op onderhoudskosten van € 4.345, waarmee deze subsidieregeling is beëindigd. Deze regeling is opgevolgd door de SIM-subsidie (Subsidie Instandhouding Monumenten).  Aan ons is een bedrag toegewezen van €49.545 uit te keren in de jaren 2023 t/m 2028. 

Bijzondere Baten

De Remonstrantse stichting “Hofje van Torenburgh” heeft in 2022 het hofje aan het Fnidsen 26 verkocht voor € 650.000. Het resterende banksaldo van de stichting van ca. € 22.000 is aan de Remonstrantse Gemeente overgemaakt. De stichting zal worden geliquideerd. Verder ontving onze Gemeente in 2022 een legaat van € 50.000. Er werden twee nieuwe Fondsen gevormd: “Inventaris” en “Gemeente-activiteiten” ieder van € 50.000.

Lasten

De energiekosten vielen in 2022 nog onder het vaste contract dat per 31 december 2022 afliep.  Voor onze verblijfsruimte de “Tuinkamer¨ werd nieuw meubilair besteld. Ook het orgel behoefde onderhoud. Een aantal frontpijpen moest worden gestemd wat vanwege de hoogte alleen mogelijk was  door een steiger te installeren.

De bankkosten vertoonden een verdere stijging.

Pieter Buren, 

penningmeester

ANBI OPGAVE 2022 Remonstrantse Gemeente Alkmaar
Euro’sBegrotingWerkelijkWerkelijk
202320222021
Opbrengsten uit bezittingen27.64021.92514.955
Bijdragen gemeenteleden42.00044.06543.499
Subsidies en overige bijdragen2.000635.74222.053
Collectebijdragen voor derden + eigen gemeente8.2008.0347.024
Totaal Baten79.840709.76687.531
Bestedingen pastoraat43.50042.18037.738
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk7.5007.4155.354
Bestedingen kerkdiensten en gemeentewerk,7.0006.3405.575
Uitbetaald aan goede doelen derden6.0005.9615.207
Lasten kerkelijke gebouwen incl afschrijvingen33.27818.03613.814
Lasten overige eigendommen en inventarissen2.0001.374858
Salarissen
Lasten beheer, administratie, bankkosten, rente4.5004.8473.955
Totaal Lasten103.77886.15372.501
Resultaat-23.938623.61315.030