Gesprekskringen

Na de uitbraak van het coronavirus zijn sommige van de gesprekskringen incidenteel bijeen geweest. Op dit moment komen zij niet samen.

Gesprekskringen 2019 – 2020

Gesprekskring: ‘Onderweg’

In de kring worden meestal kleinere boeken besproken. Het gaat om teksten waarin ons engagement met mens, wereld en aarde de kern vormt. De gekozen teksten betreffen bijbelse en vrijzinnige thema’s. In de kring wordt met aandacht geluisterd naar elkaars opvattingen.

Het komende jaar richt de kring zich op de bundel ‘Spelen met grenzen – over contrastervaringen’, onder redactie van Sigrid Coenradie en Koen Holzapffel. In de bundel zijn zeer diverse bijdragen opgenomen, geschreven door remonstrantse theologen. ́Grenzen vormen een fascinerend maar ook beangstigend onderdeel van het menselijk bestaan. Grenzen zijn er om juist wel of niet te overschrijden ́, zo is op de achterflap van de bundel te lezen.

Er is besloten om voortaan in de middag bij elkaar te komen, en wel om 14.30 uur.
De gesprekskring begint weer op maandag 16 september bij Pauline van Veen, Romplaan 8, 1852 BR Heiloo (tel. 072-5110868).
Tijd: gewoonlijk elke 3e maandag van de maand, van 14.30–16.30 u. Plaats: beurtelings bij een van de deelnemers thuis.
Informatie en opgave: bij onze predikant ds P. Korbee
tel. 06 301 936 26, e-mail: pkorbee@ziggo.nl .

Gesprekskring: ‘Van luisteren naar doen?’

De wereld om ons heen verandert razend snel. We maken ons druk over de veranderingen in het klimaat, de milieubelasting door fossiele grondstoffen, de ongelijkheid tussen mensen, de nieuwe technieken en de veranderde normen en waarden. In deze drukke tijd is er weinig ruimte en tijd voor bezinning. In deze gespreksgroep willen we met elkaar in gesprek gaan over een levenscultuur waarin we waarden delen en we bewust en aandachtig in het leven te staan. Een levenscultuur die elk mens kansen geeft op een goed leven, ook in een sterk veranderende samenleving. En in het gesprek is ook ruimte om elkaar beter te leren kennen. Dat helpt om elkaars mening in de gesprekskring beter te begrijpen en te respecteren. Natuurlijk vinden we als individu en als kleine groep geen oplossing voor alle hedendaagse problemen. Wel willen we met elkaar in gesprek gaan om na te denken hoe je zelf een begin kan maken voor een verschil. We doen dit aan de hand van actuele thema’s en artikelen uit kranten. De deelnemers kunnen zelf gespreksonderwerpen voorstellen. Ook boeken of tv-programma’s kunnen als handleiding dienen.

Het onderwerp dat de komende maanden onze aandacht heeft is
de opkomst van het populisme en sociale ongelijkheid.
Tijd: gewoonlijk de tweede maandagmiddag van de maand van 14.00–16.00 u. We beginnen weer op maandag 9 september 2019. Plaats: soms bij een van de deelnemers thuis, soms in de Tuinkamer. Informatie daarover en opgave: Maarten van der Wal (wal2000@xs4all.nl) of Annemieke van Lon (jmavanlon@gmail.com)

Gesprekskring: ‘De Bergrede en nu?’

Start van de nieuwe gesprekskring is op woensdag 6 november in de Tuinkamer bij de kerk, Fnidsen 33.

Karel Eykman heeft onlangs een boek geschreven ‘Vrij als de vogels‘ met korte verhalen om de Bergrede dichter bij kinderen en mensen van nu te brengen. Zijn boek zou een insteek kunnen zijn om zelf eens naar de Bergrede te kijken. Daarover is al zo veel geschreven. Welke betekenis heeft deze toespraak in het Matteüsevangelie voor ons? Het startpunt echter zijn de verhaaltjes van Eykman.
Tijd: nog ter bespreking: gewoonlijk de derde woensdag van de maand om 15.30 uur. Plaats: vooralsnog in de Tuinkamer bij de kerk. Informatie en opgave: bij de predikant ds. P. Korbee tel. 06 301 936 26, e-mail: pkorbee@ziggo.nl.