Voorjaarsserie 2017

 ‘Moed’

De serie voorjaarslezingen in de Remonstrantse kerk in Alkmaar is weer voorbij. Een prachtige serie. Er is veel dank verschuldigd aan de inleiders op deze drie zaterdagochtenden. Ik zal geen poging doen om hier de lezingen samen te vatten. Dit hoeft ook niet. De inleiding van mgr. Joris Vercammen is te vinden op zijn persoonlijke website: http://abvu.okkn.nl/pagina/60/teksten. De strekking van de lezingen van Ernst Hirsch Ballin en van Irene van Staveren is – maar dan veel uitgebreider – te vinden in hun boeken. Zie hieronder. Wat in de tekst van deze lezing en boeken niet is te vinden en alleen maar vermoed kan worden, is de zeer open en toegankelijke manier waarop elk van hen inging op vragen en opmerkingen. Hoe zij contact wisten te leggen. Dit is net zo belangrijk als de voordrachten zelf. Het brengt de sprekers en de hoorders bij elkaar. Het schept goede moed.

Het thema van de serie was moed. Moed om te zijn, om mens te zijn, om als het erop aankomt een ander mens niet in de steek te laten. Het is vaak makkelijker om zoiets te zeggen dan om zoiets te doen. Want het vraagt om op een juiste manier op te treden, om het juiste te zeggen, om een ander ook dan in zijn waarde te laten.

In elk van deze lezingen ging het om de menselijkheid, in elkaar een mens zien die ertoe doet.

Om op deze wijze drie zaterdagochtenden bij elkaar te zijn is van grote waarde.
Het programma is voorbij. Maar de opzet ervan blijft nog een tijdje op de website staan.

Pieter Korbee

‘Moed’

De Remonstrantse Gemeente Alkmaar nodigt u uit voor
drie lezingen op zaterdagmorgen 

Moed kent twee kanten. Moed toon je wanneer je voor je overtuiging opkomt, wanneer je niet meeloopt met wat anderen vinden. Bij moed gaat het om je innerlijk, maar net zo goed om je houding naar de buitenwereld. Het betekent dat je ergens voor staat, met je hele wezen.
Ja, staan waarvoor? In het huidige, vaak onvriendelijke maatschappelijk klimaat betekent dit, menen wij, de moed om op te komen voor het verbindende tussen mensen, om de juiste taal te gebruiken en om medemensen niet op een zijspoor te zetten. Het gaat om een houding van liefde en betrokkenheid. Hoe doe je dit? Soms is het moeilijk om dit aan te geven, soms is het klip en klaar.

Over moed is veel te zeggen. Veel moeilijker is het om moedig te zijn als het er op aankomt. Dit moeten we ons wel voor ogen houden nu we op dit onderwerp ingaan.

Rondom dit thema is de voorjaarsserie 2017 samengesteld.
Voorjaarsserie 2017 Folder

Zaterdag 4 maart 2017
Wat is dat eigenlijk, moed?
door Joris Vercammen

In zijn lezing onderzoekt Joris Vercammen wat moed voor ons betekent. Dag Hammarskjöld is hierbij een belangrijke inspiratiebron. Hammarskjöld was secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Hij schreef: ‘Om voor mensen een wereld te bouwen zonder angst, moeten we zelf zonder angst zijn. Om een rechtvaardige wereld te bouwen moeten we zelf rechtvaardig zijn.’ Op deze betrekking tussen de innerlijke houding van mensen en hun publiek optreden gaat Joris Vercammen in. Inkeer en stilte voeden de maatschappelijke stellingname.

Waarop is moed gebaseerd? Dit is in contact willen staan met de God die in en tot onze ziel spreekt. Het tegendeel daarvan, het verbreken van dat contact, is wat Vercammen als zonde benoemt.

Mgr. dr. Joris Vercammen is de oud-katholieke aartsbisschop van Utrecht. 

Zaterdag 25 maart 2017
Tegen de stroomcover-1
door Ernst Hirsch Ballin

Tegen de stroom is de titel van de vorig jaar verschenen essaybundel van Ernst Hirsch Ballin. De bundel draagt de ondertitel: Over mensen en ideeën die hoop geven in benarde tijden. Ernst Hirsch Ballin gebruikt dikwijls het begrip van de menselijke waardigheid. Hij wijst erop dat vertrouwen tussen mensen alleen mogelijk is als schendingen van de menselijke waardigheid worden bestreden. Gaat het dus om een houding die zich maatschappelijk en politiek vertaalt in het opkomen voor fundamentele rechten van kwetsbare mensen? Is dit waar moedige mensen zich voor inzetten?

Prof. dr. Ernst Hirsch Ballin is hoogleraar aan de juridische faculteiten van de universiteiten van Tilburg en van Amsterdam. Hij publiceerde eerder over burgerrechten, rechtsstaat en democratie.

Zaterdag 8 april 2017
Moed, er wordt zoveel vergeten in het economisch denken
cover-2door Irene van Staveren

Wordt binnen de economie niet heel eenzijdig gedacht? In haar lezing zal Irene van Staveren ingaan op de veelzijdigheid waarop de economische werkelijkheid benaderd kan worden. Daarmee gaat zij in tegen de hoofdstroom van het huidige economische denken. Zij legt bovendien een verbinding tussen de economie en ethische waarden. Moed zal in economische theorieën geen centraal thema zijn. Maar er is onder een breed publiek wel behoefte om meer zicht te krijgen op de economische werkelijkheid en wat deze met ons bestaan van doen heeft. Irene van Staveren wil verder komen dan het passieve slachtoffergevoel dat econo-mische wetmatigheden over ons worden heen gelegd. Er is een keuze.

Prof. dr. Irene van Staveren is hoogleraar pluralistische ontwikkelingseconomie aan het Institute of Social Studies aan de Erasmus Universiteit. Zij wordt wel als feministisch econoom beschouwd. 

 

 

Tijd:            10.30 – 12.30 uur, daarna gezamenlijk lunch
Plaats:        Remonstrantse Kerk, Fnidsen 33 – 37, 1811 ND Alkmaar
Kosten:       € 8,- (incl. koffie/thee en lunch)
Opgave:      bij voorkeur via voorjaarsserie@gmail.com tot 2 dagen voor de lezing of 072 – 5612443