ANBI-gegevens en jaarverslag 2021

ANBI-gegevens 2021 en jaarverslag

Algemene gegevens, jaarverslag 2021 en ANBI 2021

  1. Algemene gegevens 
Naam ANBI: Remonstrantse Gemeente Alkmaar
Telefoonnummer:072-5112307
RSIN/Fiscaal nummer: 809613001
Website adres: www.alkmaar.remonstranten.nl 
E-mail: pieterburen@planet.nl
Adres: Fnidsen 33-37
Postcode: 1811 ND
Plaats: Alkmaar
Postadres: Fnidsen 35
Postcode: 1811 ND
Plaats: Alkmaar

De Remonstrantse gemeente te Alkmaar is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap. 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. 

Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd. 

De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk. Zie ook: https://www.remonstranten.nl/anbi/

De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse gemeente te Alkmaar.

  1. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 5 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De predikant maakt deel uit van de kerkenraad. 

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijke beleid vaststelt. De kerkenraad legt verantwoording af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en vrienden.

        2. Doelstelling/visie

De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1, grondslagen staat het aldus beschreven. 

               3. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Remonstrantse Broederschap kunt u vinden via deze link: https://www.remonstranten.nl/anbi/

Op de website alkmaar.remonstranten.nl/beleidsplan vindt u het beleidsplan 2013-2017 van onze gemeente.           

               4. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘traktementsregeling voor predikanten’. 

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, volgt de Remonstrantse Broederschap de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling  Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

          5 Verslag Activiteiten   

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de gemeente. De taak van de kerkenraad is de behartiging van het kerkelijk leven en van alle overige belangen van de gemeente. De kerkenraad bepaalt het beleid, daarin bijgestaan door de predikant, en ziet toe dat de predikant zich op behoorlijke wijze van zijn taak kwijt, beslist in alle zaken van bestuur en beheer en oefent toezicht uit op het beleid van de diaconie en van andere commissies.

Jaarverslag 2021 Remonstrantse Gemeente Alkmaar

Ter inleiding:

Ook het jaar 2021 was in vele opzichten weer een uitzonderlijk jaar. Allereerst door de coronacrisis waardoor onze kerk van 15 december 2020 tot 30 mei 2021 gesloten was, vervolgens open voor maar 30 personen, vanaf september geheel open, maar met anderhalve meter afstand en toen vanaf 15 december weer gesloten. Vanaf januari 2021 zijn we aangesloten bij de Kerkomroep. Eerst alleen voor audio. Vanaf kerst 2020 heeft Bram Luttmer 11 x een Youtube dienst verzorgd, naast de audiodiensten van de Kerkomroep, die op 23 januari startten.

In mei kwam er een vaste camera in de kerk en vanaf 23 mei zijn we via livestream gaan uitzenden via de Kerkomroep. Alle diensten werden muzikaal ondersteund door koorleden van het Op adem koor o.l.v. Connie Kriek. Rudo Oussoren coördineerde de zangers voor de diensten.

Op 29 januari hadden we zo de afscheidsdienst van Pieter Korbee. Hij was 12 jaar onze dominee. Het was natuurlijk heel jammer dat dat digitaal moest, maar in de dienst van 26 september kon iedereen persoonlijk afscheid van hem nemen.

Per 1 maart werd hij opgevolgd door Gerdienke Ubels, zondag 14 maart had zij haar eerste dienst. Zonder de aanwezigheid van de gemeente – een ongewone start als beginnend predikant. Op 13 juni was de intrededienst van Gerdienke Ubels met ds. Alleke Wieringa uit Lochem en op 18 september heeft Gerdienke met succes haar proponentsexamen afgelegd. Daarna vond de officiële bevestiging plaats als predikant van de Remonstrantse Broederschap.

In het voorjaar is de renovatie van de tuinkamer afgerond. Er zijn ook nieuwe lampen opgehangen. Het is heel mooi geworden. Op 31 maart is er een gevelsteen onthuld, die we van het Historisch Genootschap gekregen hebben.

Leontine Kaptein heeft na meer dan 40 jaar afscheid genomen als organist en als coördinatrice van de organisten. Jan Zwart heeft die taak van haar overgenomen. Gelukkig blijft Leontine nog wel betrokken als pianiste bij de koorrepetities en de Op adem vieringen.

Er was ook geen lentelunch en Adventsmaaltijd De Buitendag ging dit jaar gelukkig wel door. Na de ontvangst in de tuinkamer met koffie en taart, en een wandeling in de directe omgeving van de kerk, was er een gezellige lunch in het IJkgebouw. Dit alles georganiseerd door Elisabeth Mors en Patrice Oussoren. Het was een groot succes.

Ondertussen is het Hofje van Toorenburg verkocht, en wordt onderzocht hoe we het geld het beste kunnen beleggen.

In de periodes van de lockdown werd er gebeld met oudere gemeenteleden in plaats van huisbezoek.

Toen we in juni weer open mochten, werden de protocollen

opnieuw gebruikt: max. 30 à 50 mensen op 1,5 m, gebruik mondkapjes, niet zingen uit volle borst, en goed luchten. Het was fijn elkaar weer te kunnen ontmoeten. Door gebruik van de binnentuin kon er ook weer koffie gedronken worden.

De Flitsen kwam 7 x uit, verder kwamen er digitale rondzendbrieven.

Er is contact gemaakt met de Kerkomroep. Er is een zender geplaatst en sinds januari 2021 zijn we operationeel. Vanaf 22 januari met geluid en vanaf 23 mei ook met beeld.

De verhuur van de kerk is praktisch stil komen te liggen, dat betekent weinig inkomsten. Ook de kaasmarkten gingen niet door.

Sinds enige tijd hangen er schilderijen van Freek van der Veen in de kerk.

De kerkenraad vergaderde dit jaar 13 x.

Helaas hebben we in het afgelopen jaar drie gemeenteleden verloren. Het overlijden van Thea Cleton, die achter de schermen heel veel voor ons deed, heeft een grote leegte achter gelaten.

Gelukkig hebben we ook enkele nieuwe vrienden en belangstellenden mogen verwelkomen.

Kerkdienst / liturgie:

Onze eigen predikant gaat 1 keer per maand voor, en leidde tevens de bijzondere diensten, zoals Pasen, Pinksteren en Kerstmis. Al deze diensten waren online. De overige diensten worden verzorgd door gastpredikanten. Er is geen maaltijdviering geweest begin januari, maar wel op Witte Donderdag via livestream.

Elke derde zondag van de maand is er een meditatieve viering met als titel „Op adem komen‟. De viering wordt muzikaal ondersteund door ons koor o.l.v. Conny Kriek (dirigent) en Leontine Kaptein (piano). Deze diensten zijn op een na gewoon doorgegaan via de kerkomroep. Ook de repetities van het koor waren gestopt maar zijn in september weer begonnen, maar in december weer gestopt. Gelukkig hebben koorleden medewerking verleend aan alle livestreamdiensten en met Kerst een extra muzikale bijdrage geleverd.

Het koor probeert onderling het contact te behouden. Het zingen wordt heel erg gemist. Het koor repeteert, zodra het weer mag, 2x per maand op woensdagavond. Op de andere woensdagavonden, is er 2x per maand Stiltemeditatie.

In september zijn de gesprekskringen en stiltemeditatie weer opgestart. Tot de volgende lockdown op 15 december.

De liturgie-werkgroep, bestaande uit de predikante, de organisten, Leontine Kaptein en Jan Zwart en de gemeenteleden Willy van der Pijl, Thea Cleton en Laurence Dahmen, is ook dit jaar bezig geweest met, het zoeken naar en het instuderen van, nieuwe liederen.

De algemene leden vergadering van 12 maart werd verplaatst naar 12 september 2021.

Ineke de Jonge werd bereid gevonden de kerkenraad te versterken. In de Pinksterdienst van 23 mei werd zij als kerkenraadslid bevestigd.

Toerusting /winterwerk:

De voorjaarsserie kon helaas dit jaar geen doorvinden.

Hopelijk kan de serie in 2022 afgemaakt worden.

Wel was er een najaarslezing over Polarisatie o.l.v. ds. Antje van der Hoek.

Er zijn twee gesprekskringen. De gesprekskring “Onderweg” besprak het boekje “spelen met grenzen”. De gesprekskring “Van luisteren naar doen?” bespreekt diverse maatschappelijke en ethische vraagstukken. De gesprekskringen zijn in december 2020 gestopt en in september 2021 weer begonnen.

Een keer in de maand is er open Preekcafé, waar we ons kunnen verdiepen in de tekst van de komende kerkdienst.

Pastoraat/contactledenwerk:

De contacten gingen dit jaar tijdens de lockdown vooral telefonisch.

Diaconaat:

Onze diaconale taken bestaan voor het grootste gedeelte uit financiële bijdragen. Zo doneren we jaarlijks aan de ISBA (Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar), ten behoeve van mensen die tijdelijk financieel moeilijk zitten. Ook doen we mee met de jaarlijkse „Paaspakkettenactie‟, tegenwoordig georganiseerd door de ARK (Alkmaarse Raad van Kerken). Tevens werdende Inloopochtenden van oecumenisch aandacht centrum „De Zwaan‟ financieel ondersteund door onze gemeente.

Onze gemeente ondersteunt een eigen project van de stichting “Toermalijn”.Op dit moment geven we via collectes financiële steun aan de opbouw van een Camphillgemeenschap in “Tshistië Kloetshi”, een heilpedagogisch centrum in west Rusland, Smolensk.

Samenwerking:

Sinds 2004 werken we met de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar en de Evangelisch Lutherse Gemeente op een aantal gebieden samen. Dit jaar is er een gezamenlijke oogstdienst op 10 oktober in onze kerk gehouden met overdenkingen van alle drie dominees. De “oogst” was door de kerkgangers zelf meegenomen

Een ander terrein van samenwerking, het bekijken van films, heeft dit jaar niet plaats gevonden.

Daarnaast zijn predikant en gemeente actief betrokken bij het werk van de ARK. Een van onze leden is penningmeester van de ARK. De Pinksterweek ging dit jaar niet door.

Verschillende leden deden vrijwilligerswerk bij Alkmaar Taal Thuis ( taalcafé). Nadat het Freedomhouse in Alkmaar ophield, werden de taallessen ondergebracht in het wijkgebouw De Rekere in Huiswaard. Een plek waar voor statushouders het oefenen van de Nederlandse taal met behulp van Alkmaarders centraal staat. Nu met de lockdown is het gesloten, maar ze hopen zo gauw mogelijk weer open te gaan.

Publiciteit/werving:

Goede publiciteit blijft de aandacht van ons vragen. Het voor en door ons ontworpen „logo‟ wordt steeds opnieuw gebruikt voor de aankondiging van lezingen, etc. De daarbij gebruikte opvallende kleur rood roept herkenning op. De website is vernieuwd en heel mooi geworden. Ze wordt regelmatig bekeken waarmee ze bezoekers attendeert op kerkdiensten, lezingen, en andere kerkelijke activiteiten. Joke Pruis zet info over de kerkdiensten op Facebook. We vragen Facebookleden deze berichten te liken en te delen.

Sinds januari 2021 zijn we ook aangesloten bij de kerkomroep, eerst alleen luisteren, maar nu ook met beeld.

Er zijn af en toe verassend veel mensen die ons volgen.

De diensten zijn gedurende een aantal maanden nog opnieuw te bekijken.

Beleid en toekomstperspectieven:

We hopen door te gaan in de richting die we nu ingeslagen zijn, met o.a. het project “Op adem komen in een schuilkerk “ en de Voorjaarsserie. Daarnaast blijven we volop bezig met

het “gewone werk” dat we als gemeente met elkaar doen. We zullen proberen de publiciteit nog wat meer op te zoeken.

Bergen, 3 februari 2022.

Paula Boddaert-de Bruijn

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

  1. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

      2. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Euro’sBegrotingWerkelijkWerkelijk
202120202019
Opbrengsten uit bezittingen16.80015.17224.676
Bijdragen gemeenteleden38.00040.08640.501
Subsidies en overige bijdragen3.0002.0813.477
Totaal Baten57.80057.33968.654
Bestedingen pastoraat36.00036.59038.374
Bestedingen kerkdiensten en gemeentewerk,5.4004.2232.985
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk4.4003.8313.825
Lasten kerkelijke gebouwen incl afschrijvingen14.60018.63411.902
Lasten overige eigendommen en inventarissen2.7002.355903
Salarissen
Lasten beheer, administratie, bankkosten, rente2.6002.5703.523
Totaal Lasten65.70068.20361.512
Resultaat-7.900-10.8647.142

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via een jaarlijkse brief gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. 

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.