De kunst is… horen, zien en delen. Feest van de oecumene 2019

Datum 9 juni 2019 - 16 juni 2019
Tijd 14:00 uur
Locatie Kerken Alkmaar

Namens de Alkmaarse Raad van Kerken bent u van harte uitgenodigd bij één of meerdere activiteiten in deze Feestweek van de Oecumene. Iedereen is welkom.

Wilt u, nadat u een activiteit in deze week heeft bijgewoond, een reactie sturen, dan bent u daartoe van harte uitgenodigd via ons
e-mail adres: info@alkmaarseraadvankerken.nl
U dient zich voor bepaalde activiteiten op te geven. Zie het programmaboekje voor de aanmeldingsprocedure. Website: www.alkmaarseraadvankerken.nl
Wie geen internet heeft kan bellen met de voorzitter van de Raad van Kerken via 06-18261595

Zondag 9 juni:

In alle kerken vinden Pinkstervieringen plaats waar u van harte welkom bent. Aanvangstijden vanaf 09.30 uur.

’s Middags wordt in Speelpark de Swaan www.speelparkdeswaan.nl op eerste Pinksterdag door de PGA Alkmaar (Blije Mare) Godly Play gedaan en twee Peuterkerkvieringen. Godly Play is voor kinderen vanaf vier jaar. In deze open (Bijbel)vertelmethode wordt de luisteraar uitgenodigd om zich te verwonderen en om zelf betekenis te geven aan het verhaal. De Peuterkerk is voor de allerkleinsten tot en met vier jaar. De kinderen mogen met van alles meedoen in deze viering van twintig minuten en er zijn liedjes op bekende kinderwijsjes. Met de Peuterkerk doen we het verhaal van de Ark van Noach. Exclusief de entree voor het speelpark, waar je heerlijk in kunt spelen. Toegang Godly Play en Peuterkerk zijn gratis.

Maandag 10 juni

Henk Pielage heeft een mooie fietsroute gemaakt langs de Alkmaarse Kerken. De hele route is beschikbaar via de website van de Alkmaarseraadvankerken.nl
Op eigen gelegenheid vandaag of op een andere dag.

Dinsdag 11 juni: 11.00 uur in het gebouw van het Leger des Heils  aan de Burgpoelwaard, kennismaken met het thema ‘Arm in Alkmaar’, kennismaken met de werking van het ‘sociaal spreekuur’ en aansluitend mogelijk bezoek aan Voedselbank.

Dinsdag 11 juni: 19.30 – 21.00 uur : Kunst in de Kerk.(KinK)

Sinds 2002, ontstaan vanuit de Immanuelkerk in de Blije Mare, zijn wij als groep actief. Ieder kerkelijk jaar werken wij aan een Bijbels thema. Iedereen werkt volgens zijn/haar eigen techniek: schilderen, fotografie, dichten, textielkunst, collage.
Wij vinden het leuk om ons werk aan u/jullie te presenteren.
Dit jaar laten wij ons inspireren door het Bijbelboek Hooglied.
Wij vertellen daarbij, hoe wij als groep werken en vervolgens hoe wij dat individueel doen.
U en jullie zijn van harte welkom!
Mede namens KinK,
Marga Jelles
Locatie: Kerkelijk Centrum De Blije Mare, Kajakstraat 60, Alkmaar.

Woensdag 12 juni 19.30 -21.00 uur: ‘muziek en zang in liturgie’

Centraal staan liederen, muziekstukken, gezongen of gesproken tekst die regelmatig terugkomen en wellicht zelfs vast onderdeel uitmaken van vieringen in Alkmaarse kerken. Met waar mogelijk eigen uitvoering en begeleiding om werkelijk te delen wat authentiek is.
Luitenante Joyce Anderson van het Leger des Heils op piano en Wim van Houten zullen deze avond (bege)leiden.
De avond wordt gehouden bij de Doopsgezinde Gemeente en we hopen dat we op deze manier goed kunnen aansluiten bij het thema van de Feestweek: De Kunst is….horen zien en delen.

Donderdag 13 juni:

Vanaf 09.00 uur zijn we  op de Joodse begraafplaats, Westerweg 107, tegenover 298. Daar helpen we het bestuur van de Joodse begraafplaats met een opknapbeurt en broodnodig onderhoud.

 Wat moet er gebeuren en wat wordt gevraagd??

Vooral handen om te helpen de grafstenen weer toonbaar te maken en het aangegroeide mos en de aanslag te verwijderen met een zachte borstel en groene zeep.
En handen om het ontvangstgebouwtje schoon te maken en te ontdoen van spinrag.
Vrijwilligers met groene vingers om de twee Davidssterren van buxusplanten bij te knippen en de dode buxusplanten die er tussen staan te verwijderen.
Als iedereen die komt helpen een nieuwe taxusplant mee neemt, dan maken we met elkaar de Davidssterren weer toonbaar.
Vrijwilligers die de overwoekerde grafstenen in het oudste gedeelte van de begraafplaats kunnen ontdoen van takken en mos.
Vrijwilligers die voor koffie en thee kunnen zorgen. Let wel: er is geen stroom of andere voorzieningen behalve stromend koud water.
We zouden erg geholpen zijn met een vrijwilliger met een aanhangwagen voor afvoer van dode takken naar de vuilstort.

Meewerkend voorman: Als iemand verstand heeft van werk verdelen en aanwijzingen geven dan is dat erg prettig.
Wat u zelf mee moet nemen: zachte borstels en emmers. Snoeischaren, snoeitangen, bladharken. Zachte bezem/borstel op steel voor weghalen spinrag in ontvangstgebouwtje. Grijpers om zwerfafval te verwijderen.
Wij zorgen voor water, groene zeep, proviand, koffie/thee en limonade,
Het zou prettig zijn als u een paar uur kunt helpen op deze dag. Opgave is niet nodig, maar wel handig.
Vanaf 09.00 uur staat het hek open en wordt u ontvangen en krijgt u uitleg over de werkzaamheden die bij u passen (zie boven)
Activiteit is gepland tot 17.00 uur, maar als u liever ’s avonds de handen uit de mouwen steekt dan kunnen we dit oprekken.
U kunt reageren naar Wim van Houten, mwvhouten@gmail.com.

Donderdag avond 13 juni: 19.30-20.30 uur

Bidden is uit, en bidden is in. Iedereen bidt op zijn, haar eigen wijze, iedere traditie kent een eigen ritme en eigen woorden. Om te vertellen van deze zo persoonlijke woorden, om ze te delen komen we samen in de Remonstrantse kerk, Fnidsen 37.

 Wat doen we als we bidden?
Neem dan eens een gebed, zoals dat van rabbijn Soetendorp bij de Dokwerker:

“Toen stond ik op
ik die nimmer heb gebeden,
niet in een kerk, laat staan in een synagoge.
Ik heb mijn mouwen opgestroopt,
mijn pet naar achteren geschoven op mijn hoofd
en ik heb gezegd: “Kom op,
hier sta ik en hier blijf ik staan,
opdat het onrecht nooit zal zegevieren.”
Dat gebed van mijn armen en handen,
dat wat mijn hart niet laten kon te doen
was dat misschien het gebed waarop U zat te wachten,
dat vloekrefrein van uw uitgekozen lied?[1]

Is dit een gebed, of een gebed in een gedicht? Wat gebeurt er als we dit bidden, of als je zover niet wilt gaan, wat gebeurt er als je dit zegt? Kijk je met andere ogen naar het beeld van de Dokwerker? Voel je van binnen dat je niet zomaar meer kunt blijven zitten? Voel je je verdrietig om wat er is gebeurd?

 Vrijdag 14 juni:  19.30 uur een Taizé-viering in de Vrijheidskerk

Taizéviering ‘Laudate omnes gentes, alle volken, looft de Heer!’  Met medewerking van de zanggroep van Bert Rootmensen.
Pelgrimage van vertrouwen op aard. Er komen ieder jaar veel jongeren naar Taizé. De pelgrimage van vertrouwen probeert een antwoord te zijn door ten eerste iedereen voor te stellen op weg te gaan….”ga verder op de weg, want deze bestaat alleen door hem te bewandelen”.
Elkaar ontmoeten is het belangrijkste.

Zondag 16 juni: We trekken naar de Josephkerk, voor de oecumenische viering die om 11.00 uur begint.
Pastoor Erna Peijnenburg en doopsgezinde lekenpreker Joke Bakker zullen ons door de dienst leiden.

Horen, zien, delen en . . .  vieren!

Dat is de oecumenische dienst die de feestweek van de eenheid afsluit. Zo verschillend als we zijn maakte het geloven in Jezus Christus ons tot broeders en zusters van elkaar. Ervaren hoe een ander geraakt is door de Geest werkt aanstekelijk! Dus welkom aan allen, van alle leeftijden, van alle kerken, en natuurlijk ook van buiten de kerken.
Na afloop drinken we koffie en thee met elkaar.

Project GHANA

Op zondag 16 juni wordt u na de oecumenische viering in de Josephkerk wat lekkers voor bij de koffie aangeboden. Dit is allemaal vers gebakken door een deel van de jongeren die aankomende zomer op werkvakantie gaat naar Ghana. Er gaan jongeren mee uit verschillende kerken in Alkmaar e.o. Zij zullen in Ghana onder andere verder gaan bouwen aan een school. U kunt een vrijwillige bijdrage geven, wat ten goede komt aan het project. Alvast hartelijk dank! 

Uw bijdrage voor al het lekkers wordt op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet,  Laura Voet

Voor alle informatie kunt u terecht bij www.alkmaarseraadvankerken.nl
Info via 0618261595. Reacties welkom via ons e-mailadres
info@alkmaarseraadvankerken.nl

TIP
Tot en met 7 juli 2019 in de Grote Kerk, gratis toegang.

Tot het interieur van de Alkmaarse Grote Kerk behoorde eeuwenlang het schilderij ‘De Zeven Werken van Barmhartigheid’, gemaakt door de Meester van Alkmaar (1504). Het zevenluik verbeeldt binnen de christelijke traditie de zeven manieren waarop de mens zijn barmhartigheid dient te tonen: de dorstigen laven, de zieken verzorgen, de hongerigen spijzen, de gevangenen bezoeken, de vreemdelingen herbergen, de naakten kleden en de doden begraven.

Hellen van Meene
Om restauratie van de kerk te kunnen bekostigen is het werk in 1918 verkocht aan het Rijksmuseum waar het tot de topstukken behoort. Een eeuw later keert dit thema terug in de Grote Kerk, opnieuw verbeeld door een Alkmaarse meester. Met zeven scènes geeft Hellen van Meene haar visie op de barmhartigheden. Hellen plaatst de mensen met hun zeven barmhartige daden in de sfeer van het middeleeuwse Gent. Daar toont ze een sinister, hedendaags perspectief.
Deze tentoonstelling is een initiatief van Cor van Kessel (Alkmaar Rondom) in samenwerking met Grote Kerk Alkmaar.

Openingstijden
Let op: check voor uw bezoek altijd  actuele openingstijden en uitzonderingen.

[1]Met dank aan de website van de Nederlandse Kapucijnen: www.kapucijnen.com

 

Agenda