ANBI-gegevens en jaarverslag 2020

Algemene gegevens, jaarverslag 2020 en ANBI 2020

A. Algemene gegevens 

 

Naam ANBI: Remonstrantse Gemeente Alkmaar
Telefoonnummer:072-5112307
RSIN/Fiscaal nummer: 809613001
Website adres: www.alkmaar.remonstranten.nl 
E-mail: pieterburen@planet.nl
Adres: Fnidsen 33-37
Postcode: 1811 ND
Plaats: Alkmaar
Postadres: Fnidsen 35
Postcode: 1811 ND
Plaats: Alkmaar

 

De Remonstrantse gemeente te Alkmaar is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap. 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. 

Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd. 

De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk. Zie ook: https://www.remonstranten.nl/anbi/

De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse gemeente te Alkmaar.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 5 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De predikant maakt deel uit van de kerkenraad. 

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijke beleid vaststelt. De kerkenraad legt verantwoording af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en vrienden.

 

C. Doelstelling/visie

 

De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1, grondslagen staat het aldus beschreven. 

 

 

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Remonstrantse Broederschap kunt u vinden via deze link: https://www.remonstranten.nl/anbi/

Op de website alkmaar.remonstranten.nl/beleidsplan vindt u het beleidsplan 2013-2017 van onze gemeente.

 

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘traktementsregeling voor predikanten’. 

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, volgt de Remonstrantse Broederschap de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling  Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten   

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de gemeente. De taak van de kerkenraad is de behartiging van het kerkelijk leven en van alle overige belangen van de gemeente. De kerkenraad bepaalt het beleid, daarin bijgestaan door de predikant, en ziet toe dat de predikant zich op behoorlijke wijze van zijn taak kwijt, beslist in alle zaken van bestuur en beheer en oefent toezicht uit op het beleid van de diaconie en van andere commissies.

 

 Jaarverslag 2020 Remonstrantse Gemeente Alkmaar

 

Ter inleiding

Ook in 2020 is onze gemeente weer een klein beetje gegroeid. Er zijn er 4 nieuwe vrienden bij en enkele belangstellenden, ondanks de lockdown. Er is helaas 1 lid overleden. Er is 1 lid bijgekomen (was vriend).

Kerkdienst / liturgie

Onze eigen predikant gaat normaal 1 keer per maand voor, en leidt tevens ‘bijzondere’ diensten en de feesten, zoals Kerstmis, Pasen en Pinksteren. De overige diensten worden verzorgd door gastpredikanten. Door de lockdown zijn er met Pasen en Pinksteren geen diensten geweest, maar gelukkig waren er de landelijke Youtube diensten. Eind juni mochten we de laatste landelijke Youtube dienst verzorgen. Dat smaakte naar meer. Met Kerst hebben we onze eigen Youtube dienst gemaakt. Inmiddels hebben we ons aangemeld bij de Kerkomroep en is er een zender geplaatst. In 2021 zijn we operationeel, voorlopig alleen audio. Youtube diensten zullen af en toe gedaan worden.

Elke derde zondag van de maand is er normaal een bijzondere dienst- “Op Adem Komen”. Er is een koor, bedoeld om deze vieringen muzikaal te ondersteunen, maar helaas mocht er niet meer gezongen worden. De predikant begeleidt 2x per maand een stilte-meditatie. Dit alles heeft  tussen maart en augustus, en na 15 december stil gelegen. Bij gewone diensten waren in de tijd dat het nog mocht, zo’n 40 mensen aanwezig; bij hierboven genoemde ‘Derde zondag’ vieringen zijn dat er 50 à 60, waaronder regelmatig voor ons onbekende mensen.

De liturgiewerkgroep, bestaande uit de predikant, de organisten en drie gemeenteleden, is dit jaar bezig geweest met het zoeken naar mogelijkheden om zonder zang liederen te laten klinken.

Toerusting / winterwerk

We moeten helaas vaststellen dat onze jaarlijkse Voorjaarsserie ook dit jaar een succes had kunnen zijn. Het thema was: “Het Lef om met lege handen te staan”. Zo’n 70 belangstellenden bezochten de eerste lezing van Thom Geurts. Daarna volgde daarop de lockdown en konden de lezingen van Marjoleine de Vos en Pieter Korbee niet doorgaan. De lentelunch en adventsmaaltijd gingen dit jaar ook niet door. Er was geen najaarslezing, maar er was een voordracht over iconen, die bij ons in de kerk zijn tentoongesteld. 

Er zijn drie gesprekskringen en er is om de twee weken een stiltemeditatie. Dit jaar was er geen Buitendag, maar werd er een koffie georganiseerd op een groot terras. Dit werd druk bezocht door 40 mensen. 

Pastoraat / contactledenwerk

De predikant heeft heel veel mensen bezocht, maar tijdens de lockdowns is er door hem en de kerkenraad ook telefonisch contact gehouden met de mensen van de gemeente. Predikant  en kerkenraad hebben een verdeling gemaakt wie wie belt.

Diaconaat

Onze diaconale taken bestaan voor het grootste gedeelte uit financiële bijdragen: aan het ISBA Fonds (voor mensen die” tussen wal en schip vallen”) en aan het inloophuis van oecumenisch centrum ‘De Zwaan’. Verder steunen we Toermalijn voor een heilpedagogisch centrum niet ver van Moskou en aan de Camphill gemeenschap in West Rusland, Tshisti Kloetshi. Het Freedom House in Alkmaar, een initiatief van de Alkmaarse Raad van Kerken is gestopt, maar de taallessen aan statushouders worden nu ergens anders voortgezet, waarbij onze leden nog actief zijn. Dit laatste ligt voorlopig stil.

Samenwerking

Sinds 2004 werken we met de Doopsgezinde Gemeente en de Lutherse Gemeente op een aantal gebieden samen, zoals 1x per jaar een gemeenschappelijke oogstdienst en 3 filmmiddagen in het voorjaar. Daarnaast zijn predikant en gemeente actief betrokken bij oecumenische vieringen en bij de ARK (Alkmaarse Raad van Kerken).De gemeenschappelijke oogstdienst werd dit jaar in elke kerk afzonderlijkgevierd, met overdenkingen van alle drie de dominees.

Publiciteit / werving

Goede publiciteit blijft de aandacht van ons vragen. Het voor en door ons ontworpen ‘logo’ wordt steeds opnieuw gebruikt voor de aankondiging van lezingen, etc. De daarbij gebruikte opvallende kleur rood roept herkenning op. De website wordt regelmatig bezocht.

We zijn nu aangesloten bij de kerkomroep en gaan ook af en toe op Youtube.

Beleid en toekomstperspectieven

We willen in ieder geval doorgaan met het eerder genoemde project ‘Op adem komen in een schuilkerk’ en de Stiltemeditatie. Ook blijven we aandacht geven aan de nieuwe vrienden en belangstellenden met ontmoetingsmiddagen, e.d. We zijn gestart met een eigen Facebookpagina.

 

Bergen, februari 2021

Paula Boddaert

 

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Euro’sBegrotingWerkelijkWerkelijk
202120202019
Opbrengsten uit bezittingen16.80015.17224.676
Bijdragen gemeenteleden38.00040.08640.501
Subsidies en overige bijdragen3.0002.0813.477
Totaal Baten57.80057.33968.654
Bestedingen pastoraat36.00036.59038.374
Bestedingen kerkdiensten en gemeentewerk,5.4004.2232.985
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk4.4003.8313.825
Lasten kerkelijke gebouwen incl afschrijvingen14.60018.63411.902
Lasten overige eigendommen en inventarissen2.7002.355903
Salarissen
Lasten beheer, administratie, bankkosten, rente2.6002.5703.523
Totaal Lasten65.70068.20361.512
Resultaat-7.900-10.8647.142

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via een jaarlijkse brief gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. 

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.