ANBI-gegevensen jaarverslag 2019

Algemene gegevens, jaarverslag 2019 en ANBI 2019

A. Algemene gegevens 

 

Naam ANBI: Remonstrantse Gemeente Alkmaar
Telefoonnummer:072-5112307
RSIN/Fiscaal nummer: 809613001
Website adres: www.alkmaar.remonstranten.nl 
E-mail: pieterburen@planet.nl
Adres: Fnidsen 33-37
Postcode: 1811 ND
Plaats: Alkmaar
Postadres: Fnidsen 35
Postcode: 1811 ND
Plaats: Alkmaar

 

De Remonstrantse gemeente te Alkmaar is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap. 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. 

Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd. 

De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk. Zie ook: https://www.remonstranten.nl/anbi/

De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse gemeente te Alkmaar.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 5 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De predikant maakt deel uit van de kerkenraad. 

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijke beleid vast stelt.  De kerkenraad legt verantwoording af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en vrienden. 

C. Doelstelling/visie

De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1, grondslagen staat het aldus beschreven. 

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Remonstrantse Broederschap kunt u vinden via deze link: https://www.remonstranten.nl/anbi/

Op de website www.remonstranten.nl/beleidsplan vindt u het beleidsplan van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘traktementsregeling voor predikanten’. 

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, volgt de Remonstrantse Broederschap de 

‘ Arbeidsvoorwaardenregeling  Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten   

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de gemeente. De taak van de kerkenraad is de behartiging van het kerkelijk leven en van alle overige belangen van de gemeente. De kerkenraad bepaalt het beleid, daarin bijgestaan door de predikant, en ziet toe dat de predikant zich op behoorlijke wijze van zijn taak kwijt, beslist in alle zaken van bestuur en beheer en oefent toezicht uit op het beleid van de diaconie en van andere commissies.

Jaarverslag 2019 Remonstrantse Gemeente Alkmaar

Ter inleiding:

Met een vaste kern van leden, vrienden en belangstellenden werd 2019 weer een jaar waar we met plezier en tevredenheid op terug kunnen kijken. Op diverse terreinen was men actief zoals het verzorgen van ons maandblad ‘Flitsen uit de Fnidsen’, het organiseren van de Lentelunch, de Adventsmaaltijd, de Buitendag en de Voorjaarsserie. Gelukkig zijn er altijd weer mensen te vinden die willen helpen om het reilen en zeilen van onze gemeente tot een succes te maken, zoals

bij de maandelijkse ‘klussenochtenden’, de zogeheten ‘Tuinkamerdiensten’, koper poetsen en de openstelling van ons kerkje in de Kaasmarktperiode. En niet te vergeten het ondersteunen bij de verhuur van de kerk, voor muziek en lezingen en als trouwlocatie. Het wegvallen van Sia van Waveren heeft ons doen beseffen wat een hoop werk dat laatste is. De kerkenraad vergaderde dit jaar 11 x. In september deed het “Op Adem” koor mee aan de viering van “100 jaar zingen in de vermaning”, het jubileum van het Doopsgezind Kerkkoor.

Helaas zijn in het afgelopen jaar 3 leden overleden. Er is 1 vriend verhuisd en er is een lid van een andere gemeente gekomen. Er is gelukkig ook aanwas: we hebben 8 nieuwe vrienden mogen verwelkomen en enkele belangstellenden. 

Kerkdienst/liturgie:

Onze eigen predikant gaat 1 keer per maand voor, en leidt tevens de bijzondere diensten, zoals Kerstmis, Pasen, Pinksteren en Gedenken overledenen. De overige diensten worden verzorgd door gastpredikanten. Er is twee keer een maaltijdsviering geweest. 

In de periode van september t/m juni is er elke derde zondag van de maand een meditatieve viering met als titel ‘Op adem komen’. De viering wordt muzikaal ondersteund door ons koor o.l.v. Conny Kriek (dirigent) en Leontine Kaptein (piano). Inmiddels is het koor weer gegroeid, ook zijn er meer mannenstemmen en wordt het al met al steviger. Met veel enthousiasme worden er steeds weer nieuwe liederen ingestudeerd. Het koor repeteert 2x per maand op woensdagavond. Op de andere woensdagavond is er 2x per maand Stilte-meditatie – ‘de ervaring van stilte` o.l.v. Pieter Korbee.

Mede dankzij de nieuwe vrienden en belangstellenden zijn er tegenwoordig bij ‘gewone’ diensten zo’n 40 mensen aanwezig; bij de hierboven genoemde ‘Derde Zondag’ vieringen zijn dat er ruim 50. Het meezingen in het koor en de mensen daaromheen maakt mensen nieuwsgierig. De kerkenraad is blij dat het lijkt te lukken nieuwe geïnteresseerden te trekken en dat we hiermee een goede weg zijn ingeslagen. We willen dit graag voortzetten in 2020. 

De liturgie-werkgroep, bestaande uit de predikant, de organiste en twee gemeenteleden, is ook dit jaar bezig geweest met het zoeken naar en instuderen van nieuwe liederen.

Ook dit jaar werd op de 4de advent een dienst gehouden met extra veel zang.

Toerusting/winterwerk

We kunnen met enige trots vaststellen dat onze jaarlijkse Voorjaarsserie weer een succes is geweest. Zo’n 70-80 belangstellenden bezochten de lezingen. Dit jaar was het thema “ Het wonder van het goede.” Op 16 maart sprak Welmoed Vlieger over “Leven zonder waarom”. Op 30 maart “De lege plaats van God”, door Ger Groot en op 13 april sprak Laurens ten Kate over “De wonderen van de wereld”.

In het najaar werd dit keer geen najaarslezing gehouden, maar is een derde gesprekskring van start gegaan: De Bergrede en nu?. Uitgangspunt is het boek van Karel Eykman “Vrij als de vogels”.

Er zijn van oudsher nog twee gesprekskringen. De gesprekskring “Onderweg” besprak het boek van Theo Wittvliet over Buber. De gesprekskring “Van luisteren naar doen?” bespreekt diverse maatschappelijke en ethische vraagstukken.

De startzondag, met thema “Waar voel ik mij thuis”, had nog een verassing: een expositie van aquarellen van historische plekken in Alkmaar van Frans van Hoeken, waarover Frans wat vertelde tijdens de dienst.

Dit jaar werd de Buitendag voortreffelijk georganiseerd door Elisabeth Mors en Patrice Oussoren. Met de bus gingen we naar Bergen naar museum Kranenburgh, waar na de koffie een rondleiding werd gegeven door het museum, met een focus op de tentoonstelling ‘Onder Vrienden: de Bergense School in kaart’. Na het museum per bus naar de Golfbaan van Dirkshorn, waar een heerlijke lunch werd genoten. Het was een zeer geslaagde dag.

Pastoraat/contactledenwerk:

Onze predikant heeft op het gebied van het pastoraat een druk jaar achter de rug. Het bezoeken van de nieuwe vrienden en de leden vraagt tijd. Vanuit de kerkenraad en door mensen daaromheen worden gemeenteleden, die dat op prijs stellen, met enige regelmaat bezocht. Ook was een kerkenraadslid en iemand uit de gemeente aanwezig bij de jaarlijkse Contactledendag.  

Diaconaat

Onze diaconale taken bestaan voor het grootste gedeelte uit financiële bijdragen. Zo doneren we jaarlijks aan de ISBA (Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar), ten behoeve van mensen die tijdelijk financieel moeilijk zitten. Ook doen we mee met de jaarlijkse ‘Paaspakkettenactie’, tegenwoordig georganiseerd door de ARK (Alkmaarse Raad van Kerken). Deze actie is bedoeld voor mensen, die tussen wal en schip vallen. Ook werden de Inloopochtenden van oecumenisch aandachtscentrum ‘De Zwaan’ financieel ondersteund door onze gemeente. 

Onze gemeente ondersteunt projecten van de stichting “Toermalijn”. Op dit moment geven we via collectes financiële steun aan de opbouw van een Camphillgemeenschap in “Tshistië Kloetshi”, een heilpedagogisch centrum ten westen van Moskou.

Samenwerking:

Sinds 2004 werken we met de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar en de Evangelisch Lutherse Gemeente op een aantal gebieden samen. Dit jaar was de gezamenlijke oogstdienst bij de Doopsgezinden. De oogst kwam weer grotendeels uit de tuinen van de Lutherse predikante Yvonne Bos. 

Een ander terrein van samenwerking is het bekijken van films, met na afloop een gesprek met elkaar. Dit jaar werden: “Le grand Voyage”, “Clouds of Sils Maria” vertoond.

Daarnaast zijn predikant en gemeente actief betrokken bij het werk van de ARK. Een van onze leden is penningmeester van de ARK.

We waren betrokken bij de jaarlijkse oecumenische viering als afsluiting van de Pinksterweek,

Verschillende leden doen vrijwilligerswerk (taalcafé) bij Alkmaar Taal Thuis. Nadat het Freedomhouse in Alkmaar, een initiatief van de ARK, opgehouden is te bestaan zijn de taallessen ondergebracht in het wijkgebouw De Rekere in Huiswaard. Een plek waar voor statushouders het oefenen van de Nederlandse taal met behulp van Alkmaarders centraal staat.

Publiciteit/werving:

Goede publiciteit blijft de aandacht van ons vragen. Het voor en door ons ontworpen ‘logo’ wordt steeds opnieuw gebruikt voor de aankondiging van lezingen, etc. De daarbij gebruikte opvallende kleur rood roept herkenning op. De website is vernieuwd en heel mooi geworden. Ze wordt regelmatig bekeken waarmee ze bezoekers attendeert op kerkdiensten, lezingen, en andere kerkelijke activiteiten. Er is gestart met de Facebook pagina door Joke Pruis, waar ook de activiteiten worden aangekondigd. We vragen Facebookleden deze berichten graag te liken en te delen.

Beleid en toekomstperspectieven

We hopen door te gaan in de richting die we nu ingeslagen zijn, met o.a. het project “Op adem komen in een schuilkerk “ en de Voorjaarsserie. Daarnaast blijven we volop bezig met het “gewone werk” dat we als gemeente met elkaar doen. We zullen proberen de publiciteit nog wat meer op te zoeken.

Bergen, 11 februari 2020.

Paula Boddaert-de Bruijn 

 

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Begroting 2020Rek. 2019Rek. 2018
Baten
Opbrengsten uit bezittingen21.00024.67623.012
Bijdragen gemeenteleden38.00040.50135.851
Subsidies en overige bijdragen van derden4.0003.4775.252
Totaal baten (a)63.00068.65464.115
Lasten
Bestedingen pastoraat (predikant)38.50038.37435.468
Bestedingen kerkdiensten en gemeentewerk2.5001.7123.303
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk4.0003.8253.600
Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijvingen)11.95011.90217.382
Lasten overige eigendommen en inventarissen1.100903994
Salarissen000
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente3.4503.5233.129
Totaal lasten (b)63.15061.56465.678
Resultaat (a-b)-1507.090-1.563

 

Toelichting:

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via een jaarlijkse brief gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. 

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.