ANBI-gegevens en jaarverslag 2018

Algemene gegevens, jaarverslag 2018 en ANBI 2018

A. Algemene gegevens

 

Naam ANBI:Remonstrantse Gemeente Alkmaar
Telefoonnummer:072-5112307
RSIN/Fiscaal nummer:809613001
Website adres:www.alkmaar.remonstranten.nl
E-mail:pieterburen @planet.nl
Adres:Fnidsen 33-37
Postcode:1811ND
Plaats:Alkmaar
Postadres:Fnidsen 35
Postcode:1811ND
Plaats:Alkmaar

 

De Remonstrantse gemeente te Alkmaar is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap.

 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven.

Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd.

De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk. Zie ook: https://www.remonstranten.nl/anbi/

De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse gemeente te Alkmaar.

 

  1. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 5 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De predikant maakt deel uit van de kerkenraad.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijke beleid vast stelt.  De kerkenraad legt verantwoording af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en vrienden.

  1. Doelstelling/visie

De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1, grondslagen staat het aldus beschreven.

  1. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Remonstrantse Broederschap kunt u vinden via deze link:https://www.remonstranten.nl/anbi/

Op de website alkmaar.remonstranten.nl/beleidsplan-2012-2017 vindt u het beleidsplan 2013-2017 van onze gemeente.

  1. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘traktementsregeling voor predikanten’.

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, volgt de Remonstrantse Broederschap de

‘ Arbeidsvoorwaardenregeling  Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

  1. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de gemeente. De taak van de kerkenraad is de behartiging van het kerkelijk leven en van alle overige belangen van de gemeente. De kerkenraad bepaalt het beleid, daarin bijgestaan door de predikant, en ziet toe dat de predikant zich op behoorlijke wijze van zijn taak kwijt, beslist in alle zaken van bestuur en beheer en oefent toezicht uit op het beleid van de diaconie en van andere commissies.

Jaarverslag 2018 Remonstrantse Gemeente Alkmaar

Ter inleiding:

Met een vaste kern van leden, vrienden en belangstellenden werd 2018 weer tot een jaar waar we met plezier en tevredenheid op terug kunnen kijken. Op diverse terreinen was men actief zoals het verzorgen van ons maandblad ‘Flitsen uit de Fnidsen’, het organiseren van de Adventsmaaltijd, de Buitendag en de Voorjaarsserie. Gelukkig zijn er altijd weer mensen te vinden die willen helpen om het reilen en zeilen van onze gemeente tot een succes te maken, zoals

bij de maandelijkse ‘klussenochtenden’, de zogeheten ‘Tuinkamerdiensten’, de openstelling van ons kerkje in de Kaasmarktperiode. En niet te vergeten het ondersteunen bij de verhuur van de kerk. De kerkenraad vergaderde dit jaar 10 x. In november is er een middag voor de vrijwilligers georganiseerd.

Helaas zijn in het afgelopen jaar 1 lid en 1 vriend overleden. Er heeft 1 vriend bedankt en er zijn 3 vrienden administratief uitgeschreven. Er is gelukkig ook aanwas: we hebben 11 nieuwe vrienden mogen verwelkomen en enkele belangstellenden.

Kerkdienst/liturgie:

Onze eigen predikant gaat 1 keer per maand voor, en leidt tevens de bijzondere diensten, zoals Kerstmis, Pasen, Pinksteren en Gedenken overledenen. De overige diensten worden verzorgd door gastpredikanten. Er is drie keer een maaltijdsviering geweest. En er is een doopdienst geweest.

In de periode van september t/m juni is er elke derde zondag van de maand een meditatieve viering met als titel ‘Op adem komen’. De viering wordt muzikaal ondersteund door ons koor o.l.v. Conny Kriek (dirigent) en Leontine Kaptein (piano). Inmiddels is het koor weer wat gegroeid – ook zijn er meer mannenstemmen. Met veel enthousiasme worden er steeds weer nieuwe liederen ingestudeerd. Het koor repeteert 2x per maand op woensdagavond. Op de andere woensdagavond is er 2x per maand Stilte-meditatie – ‘de ervaring van stilte`o.l.v. Pieter Korbee.

De kerkenraad is blij dat het lijkt te lukken nieuwe geïnteresseerden te trekken.

Mede dankzij de nieuwe vrienden en belangstellenden zijn er tegenwoordig bij ‘gewone’ diensten zo’n 40 mensen aanwezig; bij de hierboven genoemde ‘Derde Zondag’ vieringen zijn dat er ruim 50. Het meezingen in het koor en de mensen daaromheen maakt mensen nieuwsgierig. Het lijkt erop dat we hiermee een goede weg zijn ingeslagen. We willen dit graag voortzetten in 2019.

De liturgiewerkgroep, bestaande uit de predikant, de organiste en een aantal gemeenteleden, is ook dit jaar bezig geweest met het zoeken naar en oefenen van nieuwe liederen.

Ook dit jaar werd op de 4deadvent een dienst gehouden met extra veel zang.

Toerusting/winterwerk:

We kunnen met enige trots vaststellen dat onze jaarlijkse Voorjaarsserie een begrip in Alkmaar is geworden. Zo’n 70 – 80 belangstellenden bezochten de lezingen. Dit jaar was het thema “Terug naar Humaniteit”. Op 17 februari sprak Theo Witvliet over “Kwaliteit van leven, het humanisme van Buber“. Op 3 maart “Vrijheid en menselijkheid bij Spinoza”, door Maarten van Buuren  en op 17 maart sprak Marjan Slob over “Hersenwetenschap en de menselijke geest”. Voor het eerst is er dit jaar ook een bundeltje verschenen met een samenvatting van de lezingen, incl. illustraties, gemaakt door één van de deelnemers.

In het najaar werden 2 lezingen – een minicursus – gegeven door de eigen predikant over het Marcus evangelie (Een kort, gesloten evangelie – wat heeft het ons te zeggen?). Ook deze werden  goed bezocht.

Er zijn van oudsher twee gesprekskringen. De gesprekskring “Onderweg” bnespreekt het boek van Theo Witvliet over Buber. De Gedichtenkring is gestopt. De gesprekskring “Van luisteren naar doen?” is daarvoor in de plaats gekomen. Diverse maatschappelijke en ethische vraagstukken worden aan de orde gesteld.

Dit jaar werd de Buitendag voortreffelijk georganiseerd door Elisabeth Mors en Patrice Oussoren. Met de bus gingen we naar de Afsluitdijk. In Kornwerderzand werd het Museum/ informatiecentrum bezocht. Het was een zeer geslaagde dag.

Pastoraat/contactledenwerk:

Onze predikant heeft op het gebied van het pastoraat een druk jaar achter de rug. Het bezoeken van de nieuwe vrienden en de leden vraagt tijd. Vanuit de kerkenraad en door mensen daaromheen worden gemeenteleden, die dat op prijs stellen, met enige regelmaat bezocht. Ook was een kerkenraadslid en iemand uit de gemeente aanwezig bij de jaarlijkse Contactledendag.

Diaconaat:

Onze diaconale taken bestaan voor het grootste gedeelte uit financiële bijdragen. De jaarlijkse ‘Paaspakkettenactie’, die in het verleden werd georganiseerd door de ISBA, is dit jaar ‘overgenomen’ door de ARK (Alkmaarse Raad van Kerken). Deze actie is bedoeld voor mensen, die tussen wal en schip vallen. Ook werd het werk van oecumenisch aandachtscentrum ‘De Zwaan’ financieel ondersteund door onze gemeente ten behoeve van de zogeheten ‘inloopochtenden’.

Onze gemeente ondersteunt projecten van de stichting “Toermalijn”. Op dit moment geven we via collectes financiële steun aan de opbouw van de Camphillgemeenschap in “Tshistië Kloetshi”, een heilpedagogisch centrum ten westen van Moskou.

Samenwerking:

Sinds 2004 werken we met de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar en de Evangelisch Lutherse Gemeente op een aantal gebieden samen. Dit jaar was de gezamenlijke oogstdienst bij de Lutheranen. De oogst kwam weer grotendeels uit de tuin van de Lutherse predikante Yvonne Bos.

Een ander terrein van samenwerking is het bekijken van films, met na afloop een gesprek met elkaar. Dit jaar werden “Seraphine”, “An – A sweet taste of life“ en “Chocolat” vertoond.

Daarnaast zijn predikant en gemeente actief betrokken bij het werk van de ARK. Een van onze leden is penningmeester van de ARK.

Ook waren we betrokken bij de jaarlijkse oecumenische viering als afsluiting van de Pinksterweek.

Verschillende leden doen vrijwilligerswerk (taalcafé) bij het Freedomhouse in Alkmaar, een initiatief van de ARK. Een plek waar ontmoeting tussen Alkmaarders en bewoners van asielzoekerscentra in Alkmaar centraal staat, evenals het oefenen van de Nederlandse taal.

Publiciteit/werving:

Goede publiciteit blijft de aandacht van ons vragen. Het voor en door ons ontworpen ‘logo’ wordt steeds opnieuw gebruikt voor de aankondiging van lezingen, etc. De daarbij gebruikte opvallende kleur rood roept herkenning op. De website is vernieuwd en heel mooi geworden. Ze wordt regelmatig bekeken waarmee ze bezoekers attendeert op kerkdiensten, lezingen, en andere kerkelijke activiteiten.

Beleid en toekomstperspectieven:

We hopen door te gaan in de richting die we nu ingeslagen zijn, met o.a. het project “Op adem komen in een schuilkerk” en de Voorjaarsserie. Daarnaast blijven we volop bezig met het “gewone werk” dat we als gemeente met elkaar doen. We zullen proberen de publiciteit nog wat meer op te zoeken.

Bergen, 7 februari 2019.

Paula Boddaert-de Bruijn

  1. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

  1. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Begroting 2019Rek. 2018Rek. 2017
Baten
Opbrengsten uit bezittingen21.50023.01224.433
Bijdragen gemeenteleden35.00035.85135.981
Subsidies en overige bijdragen van derden4.0005.2524.754
Totaal baten (a)60.50064.11565.168
Lasten
Bestedingen pastoraat (predikant)36.50035.46835.202
Bestedingen kerkdiensten en gemeentewerk5.6003.3031.495
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk4.0003.6000
Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijvingen)10.75017.3827.450
Lasten overige eigendommen en inventarissen1.3509941.146
Salarissen000
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente3.0003.1292.884
Totaal lasten (b)62.85065.67849.667
Resultaat (a-b)-2.350-1.56315.501

Toelichting:

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via een jaarlijkse brief gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voo